x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Preguntes més freqüents sobre
el Grau

 

FAQs Futurs estudiants

 

Aquí trobaràs la resposta a les preguntes més freqüents sobre el grau.

Si la teva pregunta no està a la llista escriu-nos o truca'ns al 977 300 027 i un assessor t'ajudarà
 

Què és l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)?

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) és una reforma del sistema universitari europeu que té com a punt de partida la Declaració de Bolonya de juny de 1999.

En l'EEES els estudis universitari oficials es concreten en plans d'estudis elaborats per les universitats. Aquests plans són verificats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i són aprovats pel Consell d'Universitats i, una vegada autoritzats, els títols als quals condueixen s'inscriuen en el Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Educació.

En el marc de l'EEES, les titulacions s'orienten a l'adquisició de competències corresponents als perfils professionals i acadèmics en els quals s'inspiren. L'assoliment de la competència implica la combinació d'un conjunt de coneixements, habilitats, capacitats, actituds i valors que permeten a un titulat afrontar amb garanties la resolució de problemes o la intervenció en un assumpte en un context acadèmic, professional o social determinat.

La base de les titulacions adaptades a l'EEES és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), un sistema unificat de crèdits per tota Europa que té com a objectiu afavorir la mobilitat i el reconeixement de títols.

Trobaràs més informació al següent enllaç.

 

Què és un grau oficial?

La reforma del sistema universitari europeu comporta estructurar els estudis universitaris en tres nivells, de manera que els títols adaptats a l'EEES seran els de grau, màster i doctorat.

L'estructura de grau, màster i doctorat substitueix la que fins fa poc, i ja en període d'extinció, estava constituïda per títols de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

 

Com s'estructura?

El pla d'estudis del Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries es composa de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica
 • 150 crèdits ECTS obligatoris + 12 crèdits ECTS obligatoris del Treball de Fi de Grau
 • 18 crèdits ECTS optatius

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels estudis universitaris oficials.

 

Quan puc fer la preinscripció?

La preinscripció oficial es realitza a través de la web de la Generalitat de Catalunya (http://accesnet.gencat.cat). Els terminis i convocatòries estan publicats a la web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) a l'apartat d'Universitats / Preinscripció universitària.

Per a més informació sobre els terminis per a la propera preinscripció universitària, es recomana la lectura de la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula disponible a l'apartat de Preinscripció i Matrícula.

 

En quina modalitat d'estudis s'imparteix?

El Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries només s'ofereix en modalitat presencial.

 

Quins són els requisits per poder accedir?

Els requisits són:

 • • Disposar d'una via d'accés universitària
 • • Superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP)

La PAP consta d'un examen d'anglès equivalent al nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües.

Els alumnes que acreditin documentalment un nivell similar o superior al B1 (Cambridge PET, etc.) quedaran exempts de la prova. Per a més informació es recomana consultar el Manual de Preinscripció i Matrícula del Grau (disponible en l'apartat Preinscripció i matrícula).

Addicionalment, tal com especifica la norma JAR-FCL 1270 - Aptitud física: "l'aspirant a ATPL(A) serà titular d'un certificat mèdic classe 1 vàlid. Per exercir les atribucions d'una ATPL (A) es disposarà d'un certificat mèdic classe 1 vàlid".

Es recomana al futur alumne que es dirigeixi a algun dels centres mèdics aeronàutics espanyols acreditats per la Agència Estatal de Seguretat Aérea per l'emissió de l’esmentat certificat entre el període de preinscripció i la formalització de la matrícula. A la Secretaria del centre trobarà tota la informació necessària.

 

Quan es realitza la Prova d'Aptitud Personal?

Es realitzen dues convocatòries per curs, una en el mes de juny i l'altra en el mes de setembre.

Per informació més concreta es recomana consultar l'apartat de Preinscripció i Matrícula.

 

Si estic cursant altres estudis universitaris (enginyeries, diplomatures, altres graus, etc.), puc passar-me al Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries?

Sí, has de realitzar la preinscripció universitària i escollir la la via 7: PAU+ estic o he estat matriculat a la universitat.

Una vegada assignat al Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries has de demanar el trasllat d'expedient al teu centre d'origen i l'Avaluació d'Estudis Previs (EEP) a CESDA per saber quines assignatures tens reconegudes en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries. A partir de la resolució de l'EEP podràs realitzar la matrícula corresponent.

 

Si estic cursant un Cicle Formatiu de Grau Superior, puc obtenir reconeixement d'assignatures en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries?

La normativa vigent permet als alumnes que hagin cursat Cicles Formatius de Grau Superior afins a un Grau, convalidar assignatures de l'esmentat Grau.

Per al Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries les assignatures susceptibles de reconeixement són:

Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment d’Aviònica

Assignatures del Grau:

 • Instruments bàsics de l'avió 3 ECTS
 • Instruments avançats de l'avió 3 ECTS
 • Estructura de l'avió 6 ECTS
 • Motors 6 ECTS
 • Radio navegació avançada 6 ECTS

Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment Aeromecànic

Assignatures del Grau:

 • Estructura de l'avió 6 ECTS
 • Motors 6 ECTS

Consulta més informació

Al moment de formalitzar la matrícula l'alumne incorporarà aquestes assignatures com reconegudes aportant fotocòpia compulsada del cicle formatiu corresponent.

 

Podré sol·licitar beques i ajudes quan cursi el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries?

Trobaràs informació sobre les convocatòries a les quals pot accedir un alumne que cursi uns estudis de grau oficial i els tràmits a realitzar a:

http://www.urv.cat o ben http://agaur.gencat.net/

 

Uns estudis de grau oficial impliquen un preu públic dels mateixos?

No, CESDA és un Centre d'Estudis Superiors gestionat per la Fundació Privada Rego i aplica preus privats als seus estudis.

 

Amb el nou Grau la llicència de Pilot Comercial la concedeix CESDA?

No, les llicències de personal de vol continuen sent competència de l'Estat Espanyol del Ministeri de Foment a través d'AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria).

Amb els estudis de CESDA es prepara als alumnes per superar els diferents exàmens i proves necessàries per a l'obtenció de les llicències, però CESDA no concedeix cap llicència aeronàutica.