x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Preguntas frecuentes sobre
la Retitulación

 

FAQs Retitulació

 

Aquí podràs trobar la resposta a les preguntes més freqüents sobre el procés de Retitulació al Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries.

Si la teva pregunta no està en la llista escriu-nos o crida'ns al 977 300 027 i un assessor t'ajudarà
 

Si sóc titulat o tinc expedient obert en el GSAC-PTLA (títol propi de la URV) podré sol·licitar l'adaptació al nou grau oficial?

Sí. El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels estudis universitaris oficials, determina, entre altres qüestions, que:

Article únic. Dos: Article 6.4 "No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat en el paràgraf anterior (15% del total de crèdits) o, si escau, ser objecte de reconeixement íntegrament sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial"

Amb data 16 de desembre de 2011 el Consell d'Universitats (Ministeri d'Educació) va acceptar les modificacions del pla d'estudis conduent al títol oficial de Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries que permeten l'adaptació dels estudiants del títol propi de la URV de Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria al grau oficial.

Així doncs, els estudiants amb el títol propi GSAC- PTLA de la URV poden sol·licitar la retitulació en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries, i els estudiants que no hagin finalitzat aquest títol propi poden sol·licitar l'adaptació al grau.

 

Què s'entén per RETITULACIÓ?*

La implantació progressiva d'estudis de grau a les universitats catalanes ha generat que un col·lectiu de titulades i titulats universitaris no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) vulguin accedir, de nou, a la universitat per obtenir l'estudi de grau corresponent que dóna accés a la mateixa professió a la qual s'accedia amb els estudis anteriors.

En aquest sentit, la Direcció General d'Universitats va aprovar obrir un període de preinscripció cada curs acadèmic perquè els titulats en el títol propi Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria (GSAC-PTLA) de la Universitat Rovira i Virgili puguin accedir als estudis del Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries de la mateixa universitat.

*Informació obtinguda de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya i l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Quins tràmits he de fer si estic en possessió del títol propi GSAC-PTLA de la URV?

Per poder accedir per la via de retitulació al Grau l'estudiant ha de formalitzar la preinscripció universitària (accesnet.gencat.cat). En aquest cas únicament hi ha una convocatòria per curs acadèmic (juny).

Per a més informació sobre els terminis per a la propera preinscripció universitària, es recomana la lectura de el Manual de Preinscripció i Matrícula per Retitulació.

 

Quina documentació necessito per formalitzar la preinscripció?

L'estudiant ha de remetre (data límit, l'últim dia del període de preinscripció a les 13h) a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU) de la Generalitat de Catalunya, fotocòpia compulsada del títol de Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria de la URV (o resguard del mateix) i Certificat acadèmic personal on aparegui la nota mitjana obtinguda en els estudis (de 5 a 10).

Per conèixer la nota mitjana calculada a l'efecte de retitulació (i poder introduir-la en la preinscripció) l'alumne pot o bé trucar a la Secretaria del centre, o bé connectar-se a la intranet de CESDA (http://cesdaonline.com) amb el seu codi d'accés i consultar-la en el seu expedient.

Si l'estudiant ho sol·licita, el centre farà arribar a la delegació a Tarragona de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU) de la Generalitat de Catalunya la documentació requerida sense cap cost. Per aquesta raó, és molt important que una vegada realitzada la preinscripció a la web de la Generalitat de Catalunya (accesnet.gencat.cat) l'estudiant avisi a la Secretaria del centre (data límit, l'últim dia del període de preinscripció a les 12h).

 

Quantes places s'ofereixen?

La Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya ha autorizat a la Universitat Rovira i Virgili (CESDA) a oferir 25 places d'accés per curs acadèmic per la via de retitulació.

 

Quin criteri es seguirà per a l'assignació de places?

L'assignació de places es realitzarà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES), que en el cas del Grau de Pilot és estar en possessió del títol propi de Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria de la URV, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis que donen accés als estudis de retitulació que es sol·liciten.

 

Si no resulto assignat o bé no sol·licito en aquesta convocatòria l'accés a la retitulació, quan podré fer-ho?

Per a cada curs acadèmic s'obrirà un període de preinscripció oficial per retitulació a través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Per a cada curs acadèmic s'obrirà un període de preinscripció oficial per retitulació a través de la pàgina web de la Direcció General d'Universitats.

A la web de CESDA s'anirà actualitzant la informació sobre aquest tema. Recomanem als estudiants interessats que actualitzin les seves dades de contacte (adreça, telèfon i mail) per futurs enviaments d'informació enviant mail a la Secretaria de CESDA (cesda@cesda.com)

 

Com sabré quines assignatures haig de cursar al Grau?

Pels estudiants assignats al Grau, la Secretaria del centre realitzarà una Avaluació d'Estudis Previs (AEP) individualitzada per a cada alumne aplicant la Taula d'Adaptacions aprovada.

Cada estudiant rebrà la resolució d'aquesta Avaluació d'Estudis Previs on figuraran les assignatures reconegudes i les a cursar. En aquesta Avaluació l'alumne pot sol·licitar que a més del seu expedient de Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línies Aèries, es tinguin en compte tots els estudis universitaris que hagi cursat fins a data d’avui (assignatures aprovades en altres carreres universitàries) aportant Certificat acadèmic personal i programa de les assignatures, tots dos documents compulsats per la universitat d’origen.

El resultat d'aquesta resolució dependrà de les assignatures optatives cursades en el seu moment, d'altres estudis que pugui aportar l'estudiant i necessàriament inclourà cursar l'assignatura de Treball Final de Grau.

A partir de la resolució de l'Avaluació d'Estudis Previs es formalitzarà la matrícula del curs.

 

Hi ha un nombre mínim de crèdits a matricular el primer any?

El nombre de crèdits mínims a matricular el primer any és de 60 ECTS, incloent-se els crèdits reconeguts.

L'estudiant de nou ingrés haurà d'obtenir durant el seu primer curs acadèmic 12 ECTS entre les assignatures de formació bàsica i obligatòries (requisit de permanència). S'inclouen dins d'aquest mínim els crèdits reconeguts.

 

Hi ha un període màxim per finalitzar estudis?

No, una vegada admès l'estudiant en el Grau i complert el requisit de permanència (12 ECTS el primer any), l'estudiant pot programar els seus estudis de forma individualitzada (matricular les assignatures reconegudes i a cursar el curs que ho crea convenient).

El nombre de crèdits mínim a matricular en la segona matrícula i següents és de 30 ECTS, o el nombre que li quedi pendent per superar per finalitzar estudis si és inferior.

 

Si estic en l'actualitat cursant altres estudis oficials, se m'aplicarà el recàrrec per segona titulació?

CESDA no aplica recàrrec per segona titulació quan l'estudiant accedeix als estudis de Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries per la via de la retitulació.

Es recomana a l'estudiant consultar a la Secretaria del centre on segueix altres estudis si en obtenir el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries li serà aplicable el recàrrec per segona titulació.