x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Preguntas frecuentes sobre
Grado para ATPL

 

FAQs ATPL

 

Us presentem un llistat de preguntes més freqüents amb la intenció de fer-vos arribar de manera clara les qüestions que puguin sorgir en referència a la implantació de el Curs d'Adaptació al Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries per a pilots ATPL Diplomats.

 

Què és l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)?

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) és una reforma del sistema universitari europeu que té com a punt de partida la Declaració de Bolonya de juny de 1999. En l'EEES els estudis universitari oficials es concreten en plans d'estudis elaborats per les universitats. Aquests plans són verificats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i són aprovats pel Consell d'Universitats i, una vegada autoritzats, els títols als quals condueixen s'inscriuen en el Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Educació.

En el marc de l'EEES, les titulacions s'orienten a l'adquisició de competències corresponents als perfils professionals i acadèmics en els quals s'inspiren. L'assoliment de la competència implica la combinació d'un conjunt de coneixements, habilitats, capacitats, actituds i valors que permeten a un titulat afrontar amb garanties la resolució de problemes o la intervenció en un assumpte en un context acadèmic, professional o social determinat.

La base de les titulacions adaptades a l'EEES és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), un sistema unificat de crèdits per tota Europa que té com a objectiu afavorir la mobilitat i el reconeixement de títols.

Trobareu més informació al següent enllaç.

 

Què és un grau oficial?

La reforma del sistema universitari europeu comporta estructurar els estudis universitaris en tres nivells, de manera que els títols adaptats a l'EEES seran els de grau, màster i doctorat. L'estructura de grau, màster i doctorat substitueix la que fins fa poc, i ja en període d'extinció, estava constituïda per títols de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

 

Com s'estructura el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries?

El pla d'estudis del Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica
 • 150 crèdits ECTS obligatoris + 12 crèdits ECTS obligatoris del Treball de final de Grau
 • 18 crèdits ECTS optatius

El criteri utilitzat per a l'organització de les assignatures en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels estudis universitaris oficials.

 

A qui va dirigit el Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL- Diplomats?

Mitjançant Resolució de 21 de maig de 2015 l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU) va emetre Informe Favorable sobre la sol·licitud presentada per CESDA de modificació de la Memòria del Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries de la URV pel reconeixement del curs d'adaptació per als professionals amb llicència ATPL que disposaven de l'equivalència del Títol de Transport de Línia Aèria (A) al títol de Diplomat universitari segons Ordre de 9 de maig de 1995 (BOE nº 117, de 17 de maig de 1995).

Atenent a l'esmentada resolució, els professionals en possessió de l'esmentada equivalència podran accedir al curs d'adaptació per a l'obtenció del Grau oficial impartit a CESDA i reconèixer 180 ECTS, i cursar els 60 ECTS restants.

 

Quines assignatures hauré de cursar en el Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL- Diplomats?

Els professionals que estiguin en possessió de l'equivalència a Diplomatura segons l'OM de 9 de maig de 1995 només hauran de cursar 60 ECTS.

Les assignatures a cursar són:

Curso de Adaptación al Grado para pilotos ATPL

 

Puc reconèixer assignatures per una altra via?

Sí, el RD 861/2010 de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE nº 161, de 3 de juliol de 2010), permet el reconeixement de l'experiència laboral i professional sempre que estigui relacionada amb les competències inherents al grau i amb el requisit que no superin el 15% dels crèdits d'aquest grau (aquest 15% inclou també el reconeixement d'ensenyaments universitaris no oficials).

Així doncs, d'acord amb la normativa vigent, els professionals que acreditin experiència professional i laboral (hores de vol) superiors a 2.325 hores de vol real (1.500 h requisit per a l'obtenció del Títol de Transport de Línia Aèria + 825 hores addicionals (33 ECTS x 25 h) podran reconèixer fins a 33 ECTS del Grau a través d'aquesta experiència laboral i professional.

Aquest reconeixement correspon a les assignatures:

Asignaturas cursadas CESDA

 

Si reconec el màxim de crèdits per experiència laboral i professional, quantes assignatures cursaré finalment?

asignaturas CESDA

 

Si disposo d'altres estudis universitaris oficials (enginyeries, diplomatures, altres graus, etc.), puc optar al reconeixement d'alguna assignatura en el Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL- Diplomats?

Sí, en aquest cas es valoraran les assignatures que tens cursades en els estudis universitaris d'origen. Per a això es realitzarà una Avaluació d'Estudis Previs (AEP) a CESDA per saber quines assignatures poden ser reconegudes en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries.

L'estudiant farà arribar a la Secretaria de CESDA durant el període de preinscripció:

 • Certificat Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats.
 • Programa segellat de les assignatures que poden ser objecte de reconeixement.

A partir de la resolució de l'AEP l'estudiant podrà realitzar la matrícula corresponent.

 

En quina modalitat d'estudis s'imparteix el Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL- Diplomats?

El Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL- Diplomats s'ofereix en la modalitat semipresencial.

Les assignatures seguiran el mètode d'avaluació contínua i es podran cursar de forma semipresencial a través de la plataforma virtual Moodle de CESDA en la qual el professor de l'assignatura guiarà a l'estudiant en el seu estudi.

L'estudiant també tindrà la possibilitat de realitzar tutories presencials en els períodes que CESDA anunciarà amb la deguda antelació.

L'examen final de cada assignatura es realitzarà de forma presencial a les instal·lacions de CESDA.

 

Quins són els requisits per poder accedir al Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats?

Tindran accés al Curs d'Adaptació únicament els professionals en possessió de la equivalència a Diplomat segons Ordre Ministerial de 9 de maig de 1995 en la modalitat d'avió.

Aquesta via d'accés és l'única aprovada per l'Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya (AQU) en la seva Resolució de 21 de maig de 2015.

 

Quan puc realitzar la preinscripció per al Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats?

La preinscripció es podrà realitzar per internet a la següent web de CESDA.
L'usuari haurà de registrar-se i seguir els passos que li indiquen així com presentar la documentació necessària.

Existeixen dues convocatòries de preinscripció i matrícula, juny i setembre.

Per a més informació sobre les dates concretes podeu consultar per a cada curs acadèmic el Manual de Preinscripció i Matrícula en www.cesda.com / Grau Pilot / ATPL - Diplomats / Manual de Preinscripció i Matrícula (revisar enllaç).

 

Quina documentació haig d'aportar per a la Preinscripció per al Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats?

 • Còpia compulsada de la via d'accés, en aquest cas copia compulsada del document pel qual el Ministeri d'Educació concedeix l'equivalència a Diplomat universitari (o resguard).
 • Fotocòpia de el DNI (passaport en cas d'estrangers).
 • Certificat d'hores totals (original o fotocòpia compulsada). En aquest sentit recordem als estudiants interessats que el COPAC emet un certificat resum.

Perquè la preinscripció tingui validesa l'alumne ha d'enviar la documentació requerida a CESDA abans de l'últim dia del període de preinscripció a la Secretaria del centre.

Es recomana la lectura de el Manual de Preinscripció i Matrícula per acabar d'aclarir possibles dubtes.

 

Quan i com haig de realitzar la MATRÍCULA al Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats?

La matrícula es podrà realitzar, prèvia cita, presencialment o telefònicament en la Secretaria de CESDA.

Per a més informació sobre les dates concretes podeu consultar per a cada curs acadèmic el Manual de Preinscripció i Matrícula en Grau Pilot / Futurs Alumnes / Manual de Preinscripció i Matrícula.

 

Quina documentació haig d'aportar per a la MATRÍCULA del Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats?

Addicionalment a la requerida per a la preinscripció:

 • 4 fotografies grandària carnet amb el nom de l'alumne per la part posterior.
 • Informe de vida laboral emès per l'INSS per acreditar l'experiència laboral i professional.
 • Sol·licitud per al reconeixement de l'experiència laboral i professional *.
 • Autorització drets d'imatge *.
 • Document d'autorització de domiciliació bancària (SEPE) *.

* Aquesta documentació es facilitarà des de la Secretaria del centro via correu electrònic.

 

Quin és el cost dels estudis del Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats a CESDA?

A l'apartat de 4.4 del Manual de Preinscripció i Matrícula trobaràs el detall del nombre de crèdits a matricular amb més informació respecte a les taxes acadèmiques.

L'import de la matrícula inclou els materials necessaris per al seguiment de les assignatures a cursar que pot ser en format online i/o manuals en format lliuro.

 

Quan es realitzen els exàmens del Curs d'Adaptació al Grau per a pilots ATPL - Diplomats a CESDA?

El calendari lectiu, amb les dates exactes, es publicarà en la Guia de l'Estudiant que podràs consultar durant el període de matrícula.

De manera indicativa, el primer semestre s'inicia a la fi de setembre i finalitza a mitjans de desembre. Els exàmens es realitzen al gener (primera i segona convocatòria). El segon semestre comprèn d'inicis de febrer a mitjans de maig. Els exàmens es realitzen al final de maig - principis de juny.