x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Garantia de qualitat de
CESDA

 

Garantia de qualitat

 

 

Informació del Títol

 

Sistema Intern de Garantia de Qualitat de CESDA (SIGQ)

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la política de qualitat.

Veure POLÍTICA QUALITAT URV

Dins d'aquest context, CESDA, com centre adscrita la URV ha implementat i desenvolupat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.

Veure MANUAL DE QUALITAT (inclou el manual i els processos del SIGQ)

En aquest sentit, CESDA també s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Veure POLÍTICA QUALITAT CESDA

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a CESDA són:

  • La responsable del SGIQ que té com a encàrrec garantir l'establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris pel correcte desenvolupament del SGIQ. A més recopila i analitza els resultats per fer propostes de millora i retre comptes del desenvolupament del SIGQ.
  • La Comissió de Garantia de la Qualitat, garanteix la implantació i efectivitat del SGIQ en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora continuada. També s'encarrega de realitzar el seguiment de les implantacions del SGIQ i proposa modificacions i millores.
 

INFORMES DE SEGUIMENT I AUTOINFORMES D'ACREDITACIÓ

A més, per garantir la qualitat i adequació del nostre grau, cal fer un seguiment i sotmetre-ho periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial d'aquest títol. D'aquí que el centre elabori cada any un informe de seguiment, i arribat el moment, un informe d'autoavaluació per a l'acreditació.

 

INDICADORS D'ACCÉS I DESENVOLUPAMENT DEL GRAU I INDICADORS DE SATISFACCIÓ

La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària, és per això que «les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com a qualitativa, sobre els seus programes i titulacions». Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat i ha d'incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.

Per complir amb aquests requisits, a continuació, vam mostrar els Indicadors d'accés i desenvolupament del nostre grau, així com els indicadors de satisfacció de l‘estudiantat del grau amb les assignatures, professors, instructors i tutors.

Consultar els indicadors d'accés i desenvolupament
Consultar els indicadors de satisfacció

 

Pla d'Acció Tutorial

Paral·lelament a aquest seguiment i a l'acreditació, l'orientació universitària es presenta com un factor de qualitat en el desplegament de les noves titulacions en el marc de l'EEES i com un tema transversal a la formació universitària oberta a Europa i al món. El nostre Pla d'Acció Tutorial defineix les accions que es duen a terme per facilitar un seguiment i orientació de l'estudiant al llarg dels seus estudis universitaris.

Consultar el Pla d'Acció Tutorial

 

Memòria Acadèmica

Anualment CESDA elabora la Memòria Acadèmica del Centre. Pots consultar la Memòria corresponent als Cursos: