x

Social

Grau de Pilot

Garantia de qualitat

 

Garantia de qualitat de CESDA

Grau de Pilot / Garantia de qualitat

La Universitat Rovira i Virgili (URV) disposa d'un sistema de garantia de la qualitat dels seus ensenyaments, general per a tota la universitat, que es descriu en el Model d'Assegurament de la Qualitat Docent de la URV aprovat pel consell de Govern (desembre 2007).

En aquest es defineix el marc general i l'estratègia de qualitat docent de la URV, les responsabilitats en matèria de qualitat, així com els processos de garantia de qualitat que es duen a terme, que també són generals a nivell d'universitat, i s'adapten durant el període d'implantació dels nous títols, a la realitat de cada centre i de cada ensenyament. El Model, que és genèric per a tots els centres i titulacions de la Universitat, constitueix el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) dels Centres de la URV i és l'instrument adequat per desenvolupar la política i estratègia de qualitat docent definides en el Pla Estratègic de Docència de la URV i es basa en el cicle de millora contínua: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar la qualitat de la formació universitària.

El Pla Estratègic de Docència de la URV es basa en el cicle de millora contínua i a millorar la qualitat de la formació universitària

CESDA, com a centre adscrit a la URV, va adaptar aquest Model a les seves particularitats amb la implantació del Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aéries i posteriorment ho ha anat actualitzant fins a la versió 1.2 del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de CESDA, el qual va ser aprovat per la Comissió de Garantia de la Qualitat del nostre centre el 2 de novembre de 2015.

Sistema Intern de Garantia de Qualitat de CESDA

Consulta l'arxiu

Política de Qualitat

El nostre centre també ha elaborat una política de qualitat particular a partir del SIGQ de la URV com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d'Administració i Serveis vinculats a CESDA.

Consulta la Política de Qualitat

Memòria Acadèmica

Anualment CESDA elabora la Memòria Acadèmica del Centre. Pots consultar la Memòria corresponent als Cursos:

Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials

Segons diu el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, d'acord amb els principis generals emanats de l'Espai Europeu d'Educació Superior i segons el previst en l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, en la seva nova redacció en la Llei Orgànica 4/2007 per la qual es modifica l'anterior, "els ensenyaments universitaris oficials es concretaran en plans d'estudi que hauran de ser elaborats per les universitats". Aquests projectes dels títols constitueixen les memòries que es presenten al Consell d'Universitats per ser verificades i que cada comunitat autònoma ha d'autoritzar la implantació. En el cas del nostre centre, la memòria verificada del grau és:

Consulta la Memòria del Grau

Informes de seguiment

A més, per garantir la qualitat i adequació del nostre grau, cal fer un seguiment i sotmetre-ho periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial d'aquest títol. D'aquí que el centre elabori cada any un informe de seguiment, i arribat el moment, un informe d'autoavaluació per a l'acreditació.

Informes d'acreditació

Pla d'Acció Tutorial

Paral·lelament a aquest seguiment i a l'acreditació, l'orientació universitària es presenta com un factor de qualitat en el desplegament de les noves titulacions en el marc de l'EEES i com un tema transversal a la formació universitària oberta a Europa i al món. El nostre Pla d'Acció Tutorial defineix les accions que es duen a terme per facilitar un seguiment i orientació de l'estudiant al llarg dels seus estudis universitaris.

Consultar el Pla d'Acció Tutorial

Indicadors d'accés i desenvolupament de les titulacions

La publicació de la informació garanteix la transparència, facilita la rendició de comptes, genera confiança i incrementa la competitivitat sobre la qualitat de la formació universitària, és per això que «les institucions han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com a qualitativa, sobre els seus programes i titulacions». Aquesta informació ha de ser pública i de fàcil accés per a tota la societat i ha d'incloure dades sobre el desenvolupament operatiu dels programes formatius i sobre els seus resultats.

Per complir amb aquests requisits, a continuació, vam mostrar els Indicadors d'accés i desenvolupament del nostre grau.

Consultar els indicadors

Contacta amb nosaltres

Emplena el següent formulari i rebràs la nostra resposta en breu.
 

Grau de pilot

Grau de pilot

El Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries correspon a un grau oficial adaptat al Pla Bolonya.
Llegir més  

Inserció professional

Cursos

Cursos

CESDA posa a la teva disposició Cursos, certificats, atribucions, habilitacions i renovacions. Informa't sense compromís.
Llegir més  

Flota

Flota

CESDA compta amb una moderna flota que permet la formació progressiva de l'alumne: Diamond DA 20, Piper PA-28R i Diamond DA 42NG.
Llegir més